RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

 

Od dnia 25 maja 2018 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z powyższym, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przekazujemy informację na temat przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez Państwa firmie wizadorosji.pl.

 

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Big Plast Michał Kolad z siedzibą w Elblągu, ul.Mączna 7/4 82-300 Elbląg, numer NIP 578-268-96-26, REGON 360724207, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, tj. (a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów i/lub (b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi i/lub zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy i realizacja usług.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji zleconej usługi, usług lub umowy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu (np. biuro podawcze przyjmujące wnioski, kurier, itp.) i/lub mogą być przekazane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), lecz tylko i wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji usługi świadczonej dla osoby, której dane osobowe dotyczą.
 6. Zakres przetwarzania danych uzależniony jest od rodzaju zleconej przez Klienta Usługi i ograniczony wyłącznie do wymaganego minimum, aby poprawnie zrealizować daną Usługę. Zmienny zakres wymaganych danych wynika z faktu, iż wnioski uzyskania apostille, wnioski legalizacji dokumentów, zlecenia wykonywania tłumaczeń, rezerwacji hoteli i biletów lotniczych oraz wycieczek lokalnych, a w szczególności wnioski wizowe - w zależności od kraju i obowiązującej aktualnie procedury wizowej - różnią się zakresem bezwzględnie wymaganych danych i mogą obejmować dane:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail i numer telefonu
  3. Adres zamieszkania i/lub adres zameldowania i/lub adres korespondencyjny
  4. Płeć, obywatelstwo, narodowość
  5. Numer PESEL
  6. Numer i seria dowodu osobistego
  7. Numer paszportu
  8. Data i miejsce urodzenia
  9. Wizerunek
  10. Linie papilarne
  11. Wzory podpisów
  12. Miejsc i stanowisk pracy
  13. Informacje dotyczące członków rodziny
  14. Dane osobowe zawierające informacje:
   1. o cechach nabytych (wykształcenie, znajomość języków, posiadane uprawnienia, stan cywilny)
   2. o sytuacji majątkowej, operacjach finansowych
   3. o cechach osobowościowych, w tym o religii
   4. o najróżniejszych przejawach działalności (np. plany podróży, odwiedzone kraje, posiadane wizy)
  15. Nazwa firmy i jej dane rejestrowe (np. numer NIP, REGON, KRS)
  16. Numer konta bankowego
  17. Numer wniosku
  18. Oznaczenia dokumentów urzędowych i firmowych (np. numer dyplomu, sygnatura sprawy) oraz wszelkie inne dane wymagane przez konsulaty w celu wydania wiz, legalizacji dokumentów i/lub wykonania usługi tłumaczeń, o których klient zostanie każdorazowo poinformowany.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych (wyrażenie zgody i/lub zlecenie realizacji usługi i/lub zawarcie umowy) do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania, zgoda zostanie cofnięta lub Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.
 10. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem: Inspektor Danych Osobowych, Big Plast Michał Kolad, ul.Mączna 7/4, 82-300 Elbląg i/lub pod adresem e-mail: rodo@wizadorosji.pl.

Zadzwoń

794 55 66 90

570 55 66 99

Napisz

kontakt@rcwiza.pl

lub odwiedź

nasze oddziały